Robin Hood-modellen sikrer ensartede forhold i landet

Robin Hood tog fra de rige og gav til de fattige. Derfor har han givet navn til den såkaldte udligningsordning mellem kommunerne, som sikrer borgerne i forskellige kommuner nogenlunde ens leveforhold.

I Danmark har vi en udligningsordning, der sørger for, at der ikke er alt for stor forskel på at bo i eksempelvis en fattig udkantskommune og en rig kommune i Nordsjælland. Det er nemlig forskelligt, hvor mange udgifter og indtægter kommunerne har, og det regnestykke går ikke altid op. Hvis en kommune har flere udgifter end skatteindtægter, har kommunen underskud og dermed brug for penge fra udligningsordningen.
Hvor mange penge en kommune har at bruge af, afhænger blandt andet af, hvor mange borgere der har arbejde og derfor betaler skat til kommunen. Omvendt afhænger kommunens samlede udgifter af, hvor mange børn, ældre og arbejdsløse der skal forsørges af kommunen uden at bidrage med penge i kassen i form af skatteindtægter.
Robin Hood-ordningen sikrer, at fattige kommuner kan få dækket en del af deres underskud, mens kommuner med overskud skal betale til de dårligere stillede kommuner. Og hvis ikke Robin Hood-modellen fandtes, ville der være lavere serviceniveau for folk i fattige kommuner, eller de skulle betale højere skatter.

Det store regnestykke
Der findes en helt bestemt - og meget indviklet - model til at regne ud, hvor meget nogle kommuner skal have, og hvor meget andre skal af med, når der skal udlignes. De beregninger foregår hvert år i Økonomi- og Indenrigsministeriet, og lige inden sommerferien får kommunerne at vide, hvor mange penge de får til det efterfølgende kalenderår. 
I det store regnestykke tager man hensyn til, hvor mange borgere der har sociale problemer, og hvor mange flygtninge og indvandrere der bor i kommunerne. Man uddeler også specielle tilskud til ø-kommuner og tilskud til at skabe bedre kvalitet i ældreplejen og i skoler, børnehaver og vuggestuer afhængigt af, hvor mange børn og gamle der bor i kommunerne. Endelig fordeler staten penge til kommunerne afhængigt af indbyggertallet, det kaldes for bloktilskud.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Overførsels- indkomster

Overførselsindkomster er penge, som det offentlige stiller til rådighed for borgere, der opfylder visse betingelser. Se eksempler på overførselsindkomster herunder:

Dagpenge er en frivillig forsikringsordning for lønmodtagere og selvstændige, som betyder, at man kan få penge, hvis man bliver arbejdsløs eller syg. Man kan også få dagpenge i forbindelse graviditet og fødsel.

Folkepension er en månedlig ydelse, som en person modtager efter at være stoppet på arbejdsmarkedet.  

Førtidspension er en månedlig ydelse, som man modtager, hvis man ikke er i stand til at arbejde.  

SU er penge, der gives til studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser.

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der gives til borgere, som ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. 


Kilde: 'Wikipedia'

Spørgsmål til teksten

Robin hood-modellen kaldes også for udligningsordningen. Hvad går ordningen ud på?